TRADEINMERCOSUR

EHO R.U.T.215293650013

1.4 Vanviddet i Bjørlia 1995

Vanviddet i Bjørlia får sin avslutning.  

Frostating lagmansrett aviser enstemmig Namdal herredsrett og henviser til ny behandling i 1995.  

Siste brev fra Lagdommer i Lund i 2003 med kopi til Namdal herredsrett vekker fremdeles ikke namdalingene til live.  Det store alkoholforbruket blandt deltakerne har nok ført det hele og fulle vanvidd i glemmeboken, og bra er nå det.

Gårdbruker Otto Jostein Elden tapte det hele, gård og grunn og det lille som fantes av anseelse.  

Han reiser nå rundt med en koffert fylt til randen med saksdokumenter i den hensikt å videreføre sine planer om å ta innersvingen på husmannen.  

I salgskontrakten av gårdsbruket sitt, fikk han med en klausul, der han skulle ha fortsatt rett til å saksøke husmannen til evig tid.  

Denne salgskontrakten er ikke tinglyst, og den ble nektet fremvist i Namdal herredsrett og av Namdal Politikammer.  

Vi forsøkte da å provosere frem at denne kontrakten var positivt ugyldig, men dette ble avvist i flere instanser uten å få noen grunn.  Man antar at diagnoser og flere trusler og effektuerte drap av husdyr kanskje var en god grunn.  Men det er ikke sikkert at tinglysning er nødvendig og at det bare er en ekstra utgift i forbindelse med salget.  Ikke vet jeg.

Giftdrapene ble verifisert av veterinærmyndighetene i Oslo.

Tilførsel av plantevernmidler og andre ukjente stoffer i drikkevannet var vanskelig å bekrefte, om man skal ha tillit til Lensmannen i Overhalla  

Det ble opplyst at de genetiske plantevernmidlene forandret seg når de kom i forbindelse med jordsmonnet og vannet i tillsiget til vannkummene.

Biologiske sensorer for genetiske plantevernmidler var ikke å oppdrive.

Flere av anmeldelsene fra den samme pode ble stemplet "unntatt offentlighet" og senere tilintetgjort.

 

De juridiske forståsegpåere har i stedet gitt den tidligere gårdbrukeren bøkene om Rødhette, Sorteper og Lilleulven.  

Det kan ta noe tid før man får se resultatene.

 

 bajar archivo pdf. -  download file  pdf.

 

 

Jaki Pta del Este 16.04.2008 pluss tidligere 081